Privacy Policy

Eoffice.lv mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par eoffice.lv piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem, tomēr eoffice.lv nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās mājas lapā vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no eoffice.lv neatkarīgu iemeslu dēļ. Eoffice.lv mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams.  Eoffice.lv vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapas vai tās saturu. Eoffice.lv nav atbildīgs par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja eoffice.lv ir zinājis par mājas lapas vai tās satura trūkumiem.Eoffice.lv apņemas neizpaust un nenodot informāciju par Pircēju trešajām pusēm bez Pircēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad tiek pārkāpti Latvijas Republikas normatīvie akti vai šis līgums.Šajā mājas lapā personīgā informācija netiek ievākta, ja vien persona nav pati to sniegusi. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot Eoffice.lv mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu.Eoffive.lv negarantē to, ka šī mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. Ja Eoffice.lv nevar izpildīt Pircēja pasūtītās preces trūkuma dēļ, eoffice.lv informē par to Pircēju. Tādā gadījumā eoffice.lv var piedāvāt Pircējam ekvivalentu preci.